ارسال رزومه

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کارجوی گرامی: خواهشمندیم با هدف آغاز و تداوم همکاری موثر و مفید، نسبت به تکمیل دقیق و کامل فرم حاضر اقدام فرمایید.

لطفا موارد زیر داخل باکس توضیحات دوره نوشته شود: 1- نام موسسه: 2- محل موسسه: 3- عنوان دوره: 4- مدت/ساعت: 5- تاریخ شروع: 6- تاریخ پایان:

لطفا موارد زیر داخل باکس توضیحات دوره نوشته شود: 1- نام موسسه: 2- محل موسسه: 3- عنوان دوره: 4- مدت/ساعت: 5- تاریخ شروع: 6- تاریخ پایان:

لطفا موارد زیر داخل باکس توضیحات دوره نوشته شود: 1- نام موسسه: 2- محل موسسه: 3- عنوان دوره: 4- مدت/ساعت: 5- تاریخ شروع: 6- تاریخ پایان:

لطفا موارد زیر داخل باکس توضیحات دوره نوشته شود: 1- نام موسسه: 2- محل موسسه: 3- عنوان دوره: 4- مدت/ساعت: 5- تاریخ شروع: 6- تاریخ پایان:

لطفا موارد زیر داخل باکس توضیحات دوره نوشته شود: 1- نام موسسه: 2- محل موسسه: 3- عنوان دوره: 4- مدت/ساعت: 5- تاریخ شروع: 6- تاریخ پایان:

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات لازم به مهارت یا تخصص خود را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید. 1- نام مهارت: 2- میزان آشنایی: (عالی-خوب-متوسط-ضعیف) 3- مدت زمان آموزش: 4- امكان ارائه گواهی: (بله-خیر)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات مربوط به این زبان خارجی را به شکل زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام زبان خارجی: (انگلیسی-فرانسه-آلمانی-عربی-سایر...) 2- گفت و شنود: (عالی-خوب-متوسط-کم) 3- مکاتبه عادی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 4- مذاکره و مکاتبه تخصصی: (عالی-خوب-متوسط-کم) 5- درک متون: (عالی-خوب-متوسط-کم)

لطفا توضیحات تجربه کاری خود را با توجه به راهنمای زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام شرکت یا موسسه: 2- نوع فعالیت شرکت/ موسسه: 3- آخرین پست سازمانی: 4- تاریخ شروع اشتغال: 5- تاریخ خاتمه اشتغال: 6- نوع استخدام: (پاره‌وقت-تمام‌وقت-پیمانکاری) 7- تعداد پرسنل تحت نظارت: 8- نام مدیر مستقیم: 9- میزان حقوق دریافتی: 10- علت ترک کار: 11- ارتباط با رشته تحصیلی: (دارد-ندارد) 12- سابقه بیمه: (دارد-ندارد)

لطفا توضیحات تجربه کاری خود را با توجه به راهنمای زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام شرکت یا موسسه: 2- نوع فعالیت شرکت/ موسسه: 3- آخرین پست سازمانی: 4- تاریخ شروع اشتغال: 5- تاریخ خاتمه اشتغال: 6- نوع استخدام: (پاره‌وقت-تمام‌وقت-پیمانکاری) 7- تعداد پرسنل تحت نظارت: 8- نام مدیر مستقیم: 9- میزان حقوق دریافتی: 10- علت ترک کار: 11- ارتباط با رشته تحصیلی: (دارد-ندارد) 12- سابقه بیمه: (دارد-ندارد)

لطفا توضیحات تجربه کاری خود را با توجه به راهنمای زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام شرکت یا موسسه: 2- نوع فعالیت شرکت/ موسسه: 3- آخرین پست سازمانی: 4- تاریخ شروع اشتغال: 5- تاریخ خاتمه اشتغال: 6- نوع استخدام: (پاره‌وقت-تمام‌وقت-پیمانکاری) 7- تعداد پرسنل تحت نظارت: 8- نام مدیر مستقیم: 9- میزان حقوق دریافتی: 10- علت ترک کار: 11- ارتباط با رشته تحصیلی: (دارد-ندارد) 12- سابقه بیمه: (دارد-ندارد)

لطفا توضیحات تجربه کاری خود را با توجه به راهنمای زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام شرکت یا موسسه: 2- نوع فعالیت شرکت/ موسسه: 3- آخرین پست سازمانی: 4- تاریخ شروع اشتغال: 5- تاریخ خاتمه اشتغال: 6- نوع استخدام: (پاره‌وقت-تمام‌وقت-پیمانکاری) 7- تعداد پرسنل تحت نظارت: 8- نام مدیر مستقیم: 9- میزان حقوق دریافتی: 10- علت ترک کار: 11- ارتباط با رشته تحصیلی: (دارد-ندارد) 12- سابقه بیمه: (دارد-ندارد)

لطفا توضیحات تجربه کاری خود را با توجه به راهنمای زیر در خانه بالا بنویسید: 1- نام شرکت یا موسسه: 2- نوع فعالیت شرکت/ موسسه: 3- آخرین پست سازمانی: 4- تاریخ شروع اشتغال: 5- تاریخ خاتمه اشتغال: 6- نوع استخدام: (پاره‌وقت-تمام‌وقت-پیمانکاری) 7- تعداد پرسنل تحت نظارت: 8- نام مدیر مستقیم: 9- میزان حقوق دریافتی: 10- علت ترک کار: 11- ارتباط با رشته تحصیلی: (دارد-ندارد) 12- سابقه بیمه: (دارد-ندارد)

لطفا صبر کنید
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.